innovatief & intuïtief in kluswerk

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hars-Dienstverlening

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Hars-Dienstverlening

Hars-Dienstverlening
Eems 2
9514 EG  Gasselternijveen
KvK: 08091754
Opdrachtgever:
de wederpartij van Hars-Dienstverlening

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst
tussen Hars-Dienstverlening en een opdrachtgever waarop Hars-Dienstverlening
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing
op alle overeenkomsten met Hars-Dienstverlening, voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.
De door Hars-Dienstverlening gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij
zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Hars-Dienstverlening is slechts
aan offertes gebonden indien de aanvaarding
hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt
bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Voorrijkosten
Hars-Dienstverlening rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van
vertrek vanaf vestigingsadres en als eindtijd het moment van aankomst op het vestigingsadres.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Hars-Dienstverlening zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit
vereist, heeft Hars-Dienstverlening het recht bepaalde werkzaamheden te
laten verrichten door derden. 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor
dat alle gegevens, waarvan Hars-Dienstverlening aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan Hars-Dienstverlening worden verstrekt. Indien
de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan Hars-Dienstverlening zijn verstrekt, heeft Hars-Dienstverlening
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Hars-Dienstverlening is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
Hars-Dienstverlening is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is
overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
Hars-Dienstverlening de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk anders overeenkomen.
2.
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van
bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een
fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de
opdrachtgever Hars-Dienstverlening derhalve schriftelijk in gebreke te
stellen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien
tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een
behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in
onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen
overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Hars-Dienstverlening zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk
hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op
de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal
Hars-Dienstverlening de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4.
Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Hars-Dienstverlening
daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de
overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding
Beide
partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit
andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
van de informatie.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt
Hars-Dienstverlening zich de rechten en bevoegdheden voor die hem
toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Hars-Dienstverlening verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te
worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder
voorafgaande toestemming van Hars-Dienstverlening worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Hars-Dienstverlening behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,
voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
wordt gebracht.

Artikel 10. Opzegging
Beide partijen kunnen te
allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in
dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen vanHars-Dienstverlening op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar
in de volgende gevallen:

1. na het sluiten van de overeenkomst aan Hars-Dienstverlening ter
kennis gekomen omstandigheden geven Hars-Dienstverlening goede grond te
vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

2. indien Hars-Dienstverlening de opdrachtgever bij het sluiten van de
overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en
deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde
gevallen is Hars-Dienstverlening bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst
over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Hars-Dienstverlening schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1.
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever
binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk
te worden gemeld aan Hars-Dienstverlening.
2. Indien een klacht
gegrond is, zal Hars-Dienstverlening de werkzaamheden alsnog verrichten
zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever
aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog
verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of
zinvol is, zal Hars-Dienstverlening slechts aansprakelijk zijn binnen de
grenzen van artikel 15.

Artikel 13. Honorarium
1. Voor
aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt
aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit
artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de
leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand
komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste
honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt
overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van
werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de
gebruikelijke uurtarieven van Hars-Dienstverlening, geldende voor de
periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan
afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek
in rekening worden gebracht.
6.
Indien Hars-Dienstverlening met de opdrachtgever een vast honorarium of
uurtarief overeenkomt, is Hars-Dienstverlening niettemin gerechtigd tot
verhoging van dit honorarium of tarief. Hars-Dienstverlening mag
prijsstijgingen doorberekenen, indien Hars-Dienstverlening kan aantonen
dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante
prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 14. Betaling
1.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een
door Hars-Dienstverlening aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum
is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van
in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van
1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de
wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of
surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van
Hars-Dienstverlening en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens
Hars-Dienstverlening onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de
opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de
eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede
plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al
vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de
opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging
van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder
geval is de opdrachtgever verschuldigd:
• 1. over de eerste € 3.000,- 15%
• 2. over het meerdere tot € 6.000,- 10%
• 3. over het meerdere tot € 15.000,- 8%
• 4. over het meerdere tot € 60.000,- 5%
• 5. over het meerdere 3%
2.
Indien Hars-Dienstverlening aantoont hogere kosten te hebben gemaakt,
welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding
in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Indien Hars-Dienstverlening aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van Hars-Dienstverlening, voor zover deze door
zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het
bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
• 2. Indien de
verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet
door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van
Hars-Dienstverlening beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht,
althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
• 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2
van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere
looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het
over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
• 4. Hars-Dienstverlening is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

5. Hars-Dienstverlening is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan
door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op
(delen van) het zo genaamde world wide web (www).

Artikel 17. Overmacht
1.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Hars-Dienstverlening
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hars-Dienstverlening
niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het
bedrijf van Hars-Dienstverlening worden daaronder begrepen. Ook het niet
(optimaal) functioneren van (delen van) het zo genaamde world wide web
(www) worden daaronder begrepen.
2. Hars-Dienstverlening heeft ook
het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Hars-Dienstverlening zijn
verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de
verplichtingen van Hars-Dienstverlening opgeschort. Indien de periode
waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Hars-Dienstverlening
niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Hars-Dienstverlening bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q.
uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk
contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q.
uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting
De
rechter in de woonplaats van Hars-Dienstverlening is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd
is. Niettemin heeft Hars-Dienstverlening het recht zijn wederpartij te
dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Hars-Dienstverlening en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.